ชุมชนเคหะนคร 3

Share Button

ชุมชนเคหะนคร 3 ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม.5 ซ.เฉลิมพระเกียรติ26 ถนน  แขวง หนองบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเคหะนคร 3 มีประชากรชายจำนวน 675 คน และประชากรหญิงจำนวน 825 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนเคหะนคร 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 216 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 216 หลัง ชุมชนเคหะนคร 3 มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะนคร 3

เขต: ประเวศ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ม.5 ซ.เฉลิมพระเกียรติ26

ถนน: 

แขวง: หนองบอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 675 คน

ประชากรหญิง: 825 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 216 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 216 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button