ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน201 หลังคาแดง

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน201 หลังคาแดง ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนน – แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน201 หลังคาแดง มีประชากรชายจำนวน 607 คน และประชากรหญิงจำนวน 942 คน รวมเป็น 1,549 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน201 หลังคาแดง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 849 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,787 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน201 หลังคาแดง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน201 หลังคาแดง

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4

ถนน: –

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 607 คน

ประชากรหญิง: 942 คน

ประชากรรวม: 1,549 คน

จำนวนครัวเรือน: 849 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,787 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button