ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน 2

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน 2 ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนน – แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน 2 มีประชากรชายจำนวน 806 คน และประชากรหญิงจำนวน 894 คน รวมเป็น 1,700 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 504 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 522 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ร่มเกล้า โซน 2

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4

ถนน: –

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 806 คน

ประชากรหญิง: 894 คน

ประชากรรวม: 1,700 คน

จำนวนครัวเรือน: 504 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 522 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button