ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 321

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 321 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 321 มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 155 คน รวมเป็น 299 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 321 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 321 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 321

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 155 คน

ประชากรรวม: 299 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button