ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 312

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 312 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 312 มีประชากรชายจำนวน 286 คน และประชากรหญิงจำนวน 332 คน รวมเป็น 618 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 312 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 173 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 157 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 312 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 312

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 286 คน

ประชากรหญิง: 332 คน

ประชากรรวม: 618 คน

จำนวนครัวเรือน: 173 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 157 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button