ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 323

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 323 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 323 มีประชากรชายจำนวน 178 คน และประชากรหญิงจำนวน 191 คน รวมเป็น 369 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 323 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 89 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 323 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 323

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 178 คน

ประชากรหญิง: 191 คน

ประชากรรวม: 369 คน

จำนวนครัวเรือน: 89 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button