ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 313

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 313 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 313 มีประชากรชายจำนวน 159 คน และประชากรหญิงจำนวน 198 คน รวมเป็น 357 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 313 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 116 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 313 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 313

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 159 คน

ประชากรหญิง: 198 คน

ประชากรรวม: 357 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 116 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button