ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 310

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 310 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 310 มีประชากรชายจำนวน 268 คน และประชากรหญิงจำนวน 304 คน รวมเป็น 572 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 310 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 153 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 139 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 310 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 310

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 268 คน

ประชากรหญิง: 304 คน

ประชากรรวม: 572 คน

จำนวนครัวเรือน: 153 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 139 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button