ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 309

Share

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 309 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 309 มีประชากรชายจำนวน 86 คน และประชากรหญิงจำนวน 78 คน รวมเป็น 164 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 309 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 52 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 309 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 309

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 86 คน

ประชากรหญิง: 78 คน

ประชากรรวม: 164 คน

จำนวนครัวเรือน: 52 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share