ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 303

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 303 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 303 มีประชากรชายจำนวน 260 คน และประชากรหญิงจำนวน 268 คน รวมเป็น 528 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 303 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 167 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 303 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 303

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 260 คน

ประชากรหญิง: 268 คน

ประชากรรวม: 528 คน

จำนวนครัวเรือน: 170 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 167 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button