ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 302

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 302 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 302 มีประชากรชายจำนวน 301 คน และประชากรหญิงจำนวน 391 คน รวมเป็น 692 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 302 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 192 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 187 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 302 มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 302

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 301 คน

ประชากรหญิง: 391 คน

ประชากรรวม: 692 คน

จำนวนครัวเรือน: 192 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 187 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button