ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 315

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 315 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 315 มีประชากรชายจำนวน 234 คน และประชากรหญิงจำนวน 293 คน รวมเป็น 527 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 315 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 137 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 315 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 315

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 234 คน

ประชากรหญิง: 293 คน

ประชากรรวม: 527 คน

จำนวนครัวเรือน: 137 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 137 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button