ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 329

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 329 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 329 มีประชากรชายจำนวน 120 คน และประชากรหญิงจำนวน 132 คน รวมเป็น 252 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 329 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 73 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 329 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 329

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 120 คน

ประชากรหญิง: 132 คน

ประชากรรวม: 252 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 73 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button