ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 327

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 327 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวีดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 327 มีประชากรชายจำนวน 81 คน และประชากรหญิงจำนวน 92 คน รวมเป็น 173 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 327 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 58 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 327 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 327

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวีดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 81 คน

ประชากรหญิง: 92 คน

ประชากรรวม: 173 คน

จำนวนครัวเรือน: 58 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button