ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 324

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 324 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 324 มีประชากรชายจำนวน 166 คน และประชากรหญิงจำนวน 172 คน รวมเป็น 338 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 324 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 138 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 107 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 324 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 324

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 166 คน

ประชากรหญิง: 172 คน

ประชากรรวม: 338 คน

จำนวนครัวเรือน: 138 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 107 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button