ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 319

Share

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 319 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 319 มีประชากรชายจำนวน 287 คน และประชากรหญิงจำนวน 222 คน รวมเป็น 509 คน

ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 319 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 128 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 119 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 319 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 319

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 287 คน

ประชากรหญิง: 222 คน

ประชากรรวม: 509 คน

จำนวนครัวเรือน: 128 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 119 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share