ชุมชนเคหะชุมชนสถานีตำรวจบางกอกน้อย

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนสถานีตำรวจบางกอกน้อย ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชนสถานีตำรวจบางกอกน้อย มีประชากรชายจำนวน 425 คน และประชากรหญิงจำนวน 575 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนเคหะชุมชนสถานีตำรวจบางกอกน้อย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนสถานีตำรวจบางกอกน้อย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนสถานีตำรวจบางกอกน้อย

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 425 คน

ประชากรหญิง: 575 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button