ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าแฟลตคลองสองต้นนุ่น(แฟลต 11 หลัง)

Share

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าแฟลตคลองสองต้นนุ่น(แฟลต 11 หลัง) ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าแฟลตคลองสองต้นนุ่น(แฟลต 11 หลัง) มีประชากรชายจำนวน 569 คน และประชากรหญิงจำนวน 631 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าแฟลตคลองสองต้นนุ่น(แฟลต 11 หลัง) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 556 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 556 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าแฟลตคลองสองต้นนุ่น(แฟลต 11 หลัง) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าแฟลตคลองสองต้นนุ่น(แฟลต 11 หลัง)

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: เคหะร่มเกล้า

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 569 คน

ประชากรหญิง: 631 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 556 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 556 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share