ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาเขียว

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาเขียว ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน – แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาเขียว มีประชากรชายจำนวน 167 คน และประชากรหญิงจำนวน 335 คน รวมเป็น 502 คน

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาเขียว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 234 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 354 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาเขียว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาเขียว

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: –

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 167 คน

ประชากรหญิง: 335 คน

ประชากรรวม: 502 คน

จำนวนครัวเรือน: 234 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 354 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button