ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 3

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 3 ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนน – แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 3 มีประชากรชายจำนวน 1,688 คน และประชากรหญิงจำนวน 212 คน รวมเป็น 1,900 คน

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 554 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 409 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 3

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4

ถนน: –

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 1,688 คน

ประชากรหญิง: 212 คน

ประชากรรวม: 1,900 คน

จำนวนครัวเรือน: 554 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 409 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button