ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาขาว

Share

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาขาว ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนน – แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาขาว มีประชากรชายจำนวน 218 คน และประชากรหญิงจำนวน 242 คน รวมเป็น 460 คน

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาขาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 147 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 137 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาขาว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน หลังคาขาว

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4

ถนน: –

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 218 คน

ประชากรหญิง: 242 คน

ประชากรรวม: 460 คน

จำนวนครัวเรือน: 147 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 137 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share