ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 1

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 1 ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 1 มีประชากรชายจำนวน 592 คน และประชากรหญิงจำนวน 608 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 556 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 556 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 1

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: เคหะร่มเกล้า

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 592 คน

ประชากรหญิง: 608 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 556 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 556 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button