ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 4

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 4 ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนน – แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 4 มีประชากรชายจำนวน 713 คน และประชากรหญิงจำนวน 787 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 454 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 454 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 4 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 4

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4

ถนน: –

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 713 คน

ประชากรหญิง: 787 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 454 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 454 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button