ชุมชนเคหะชุมชนบางบัว

Share

ชุมชนเคหะชุมชนบางบัว ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชนบางบัว มีประชากรชายจำนวน 1,475 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,175 คน รวมเป็น 2,650 คน

ชุมชนเคหะชุมชนบางบัว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 560 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 530 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนบางบัว มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนบางบัว

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,475 คน

ประชากรหญิง: 1,175 คน

ประชากรรวม: 2,650 คน

จำนวนครัวเรือน: 560 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 530 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share