ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 1

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 1 ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน  แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 1 มีประชากรชายจำนวน 1,254 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,287 คน รวมเป็น 2,541 คน

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 567 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 567 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 1 มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 1

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: 

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,254 คน

ประชากรหญิง: 1,287 คน

ประชากรรวม: 2,541 คน

จำนวนครัวเรือน: 567 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 567 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button