ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 2

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 2 ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน  แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 2 มีประชากรชายจำนวน 1,052 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,115 คน รวมเป็น 2,167 คน

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 683 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 683 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 2 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 2

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: 

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,052 คน

ประชากรหญิง: 1,115 คน

ประชากรรวม: 2,167 คน

จำนวนครัวเรือน: 683 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 683 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button