ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 3

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 3 ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน  แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 3 มีประชากรชายจำนวน 1,225 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,360 คน รวมเป็น 2,585 คน

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 533 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 533 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 3 มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 3

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: 

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,225 คน

ประชากรหญิง: 1,360 คน

ประชากรรวม: 2,585 คน

จำนวนครัวเรือน: 533 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 533 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button