ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 1

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 1 ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 แขวงแสมดำ ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 1 มีประชากรชายจำนวน 595 คน และประชากรหญิงจำนวน 405 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 500 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 1 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 1

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 แขวงแสมดำ

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 595 คน

ประชากรหญิง: 405 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 500 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button