ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 2

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 2 ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 แสมดำ ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 2 มีประชากรชายจำนวน 1,085 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,212 คน รวมเป็น 2,297 คน

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 529 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 529 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 2 มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 2

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 แสมดำ

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,085 คน

ประชากรหญิง: 1,212 คน

ประชากรรวม: 2,297 คน

จำนวนครัวเรือน: 529 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 529 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button