ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 325

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 325 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 325 มีประชากรชายจำนวน 122 คน และประชากรหญิงจำนวน 144 คน รวมเป็น 266 คน

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 325 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 63 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 325 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 325

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 122 คน

ประชากรหญิง: 144 คน

ประชากรรวม: 266 คน

จำนวนครัวเรือน: 63 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button