ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 301

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 301 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.หลัก 18 (จามจุรี) บริเวณเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 301 มีประชากรชายจำนวน 197 คน และประชากรหญิงจำนวน 176 คน รวมเป็น 373 คน

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 301 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 76 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 301 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 301

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.หลัก 18 (จามจุรี) บริเวณเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 197 คน

ประชากรหญิง: 176 คน

ประชากรรวม: 373 คน

จำนวนครัวเรือน: 76 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button