ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 328

Share

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 328 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ. 328 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 328 มีประชากรชายจำนวน 117 คน และประชากรหญิงจำนวน 162 คน รวมเป็น 279 คน

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 328 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 71 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 83 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 328 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 328

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ. 328

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 117 คน

ประชากรหญิง: 162 คน

ประชากรรวม: 279 คน

จำนวนครัวเรือน: 71 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 83 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share