ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 304

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 304 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.หลัก 14 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 304 มีประชากรชายจำนวน 109 คน และประชากรหญิงจำนวน 119 คน รวมเป็น 228 คน

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 304 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 59 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 304 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 304

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.หลัก 14

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 109 คน

ประชากรหญิง: 119 คน

ประชากรรวม: 228 คน

จำนวนครัวเรือน: 59 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button