ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 305

Share

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 305 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.เศรษฐี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 305 มีประชากรชายจำนวน 207 คน และประชากรหญิงจำนวน 231 คน รวมเป็น 438 คน

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 305 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 94 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 305 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 305

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.เศรษฐี

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 207 คน

ประชากรหญิง: 231 คน

ประชากรรวม: 438 คน

จำนวนครัวเรือน: 94 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share