ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 317

Share

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 317 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 317 มีประชากรชายจำนวน 172 คน และประชากรหญิงจำนวน 189 คน รวมเป็น 361 คน

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 317 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 133 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 317 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 317

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 172 คน

ประชากรหญิง: 189 คน

ประชากรรวม: 361 คน

จำนวนครัวเรือน: 81 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 133 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share