ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 307

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 307 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 307 มีประชากรชายจำนวน 153 คน และประชากรหญิงจำนวน 146 คน รวมเป็น 299 คน

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 307 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 307 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 307

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 153 คน

ประชากรหญิง: 146 คน

ประชากรรวม: 299 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button