ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1 – 20)

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1 – 20) ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมถ. ดินแดง แฟลต 1 – 20 ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1 – 20) มีประชากรชายจำนวน 2,741 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,759 คน รวมเป็น 5,500 คน

ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1 – 20) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,312 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,312 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1 – 20) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1 – 20)

เขต: ดินแดง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมถ. ดินแดง แฟลต 1 – 20

ถนน: ดินแดง

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 2,741 คน

ประชากรหญิง: 2,759 คน

ประชากรรวม: 5,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,312 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,312 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button