ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 21 – 32)

Share Button

ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 21 – 32) ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ด้านหน้าศูนย์เยาวชนกทม.(ไทย-ญี่ปุ่น)ดินแดง ถนน มิตรไมตรี แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 21 – 32) มีประชากรชายจำนวน 820 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,034 คน รวมเป็น 1,854 คน

ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 21 – 32) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 445 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 420 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 21 – 32) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 21 – 32)

เขต: ดินแดง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ด้านหน้าศูนย์เยาวชนกทม.(ไทย-ญี่ปุ่น)ดินแดง

ถนน: มิตรไมตรี

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 820 คน

ประชากรหญิง: 1,034 คน

ประชากรรวม: 1,854 คน

จำนวนครัวเรือน: 445 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 420 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button