ชุมชนเขียวไข่กา

Share Button

ชุมชนเขียวไข่กา ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เขียวไข่กา ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนเขียวไข่กา มีประชากรชายจำนวน 265 คน และประชากรหญิงจำนวน 206 คน รวมเป็น 471 คน

ชุมชนเขียวไข่กา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 92 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 66 หลัง ชุมชนเขียวไข่กา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเขียวไข่กา

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เขียวไข่กา

ถนน: สามเสน

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 265 คน

ประชากรหญิง: 206 คน

ประชากรรวม: 471 คน

จำนวนครัวเรือน: 92 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 66 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button