ชุมชนเกื้อวิทยา

Share Button

ชุมชนเกื้อวิทยา ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 48 ถนน เจริญนคร แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเกื้อวิทยา มีประชากรชายจำนวน 520 คน และประชากรหญิงจำนวน 632 คน รวมเป็น 1,152 คน

ชุมชนเกื้อวิทยา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 352 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 264 หลัง ชุมชนเกื้อวิทยา มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกื้อวิทยา

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 48

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 520 คน

ประชากรหญิง: 632 คน

ประชากรรวม: 1,152 คน

จำนวนครัวเรือน: 352 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 264 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button