ชุมชนเกาะจวน

Share Button

ชุมชนเกาะจวน ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนน เสรีไทย แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเกาะจวน มีประชากรชายจำนวน 301 คน และประชากรหญิงจำนวน 340 คน รวมเป็น 641 คน

ชุมชนเกาะจวน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 137 หลัง ชุมชนเกาะจวน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกาะจวน

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 301 คน

ประชากรหญิง: 340 คน

ประชากรรวม: 641 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 137 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button