ชุมชนเกาะขุนเณร

Share Button

ชุมชนเกาะขุนเณร ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ซ.สุเหร่าเกาะขุนเณร ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเกาะขุนเณร มีประชากรชายจำนวน 572 คน และประชากรหญิงจำนวน 528 คน รวมเป็น 1,100 คน

ชุมชนเกาะขุนเณร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 158 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 127 หลัง ชุมชนเกาะขุนเณร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกาะขุนเณร

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12 ซ.สุเหร่าเกาะขุนเณร

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 572 คน

ประชากรหญิง: 528 คน

ประชากรรวม: 1,100 คน

จำนวนครัวเรือน: 158 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 127 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button