ชุมชนเกาะกลางพัฒนา

Share Button

ชุมชนเกาะกลางพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน  แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเกาะกลางพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 108 คน และประชากรหญิงจำนวน 135 คน รวมเป็น 243 คน

ชุมชนเกาะกลางพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 58 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 58 หลัง ชุมชนเกาะกลางพัฒนา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกาะกลางพัฒนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: 

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 108 คน

ประชากรหญิง: 135 คน

ประชากรรวม: 243 คน

จำนวนครัวเรือน: 58 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 58 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button