ชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์

Share Button

ชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์ มีประชากรชายจำนวน 258 คน และประชากรหญิงจำนวน 269 คน รวมเป็น 527 คน

ชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 94 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์

เขต: บางเขน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 258 คน

ประชากรหญิง: 269 คน

ประชากรรวม: 527 คน

จำนวนครัวเรือน: 94 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button