ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง

Share Button

ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 154 คน รวมเป็น 314 คน

ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 88 หลัง ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง

เขต: บางเขน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 154 คน

ประชากรรวม: 314 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 88 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button