ชุมชนเกษจำเริญ

Share Button

ชุมชนเกษจำเริญ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรเกษม 3 ถนน เพชรเกษม แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเกษจำเริญ มีประชากรชายจำนวน 259 คน และประชากรหญิงจำนวน 333 คน รวมเป็น 592 คน

ชุมชนเกษจำเริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 148 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 98 หลัง ชุมชนเกษจำเริญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกษจำเริญ

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรเกษม 3

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 259 คน

ประชากรหญิง: 333 คน

ประชากรรวม: 592 คน

จำนวนครัวเรือน: 148 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 98 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button