ชุมชนเกตุวรชัย-อุบล-แอร์พอร์ต ร่วมใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนเกตุวรชัย-อุบล-แอร์พอร์ต ร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน  แขวง แขวงสีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเกตุวรชัย-อุบล-แอร์พอร์ต ร่วมใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 131 คน และประชากรหญิงจำนวน 400 คน รวมเป็น 713 คน

ชุมชนเกตุวรชัย-อุบล-แอร์พอร์ต ร่วมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 171 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 171 หลัง ชุมชนเกตุวรชัย-อุบล-แอร์พอร์ต ร่วมใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเกตุวรชัย-อุบล-แอร์พอร์ต ร่วมใจพัฒนา

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: 

แขวง: แขวงสีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 131 คน

ประชากรหญิง: 400 คน

ประชากรรวม: 713 คน

จำนวนครัวเรือน: 171 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 171 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button