ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่

Share Button

ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ แยกทางเข้าที่จัดสรรการเคหะแห่งชาติ ถนน สุขาภิบาล 2 แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ มีประชากรชายจำนวน 311 คน และประชากรหญิงจำนวน 324 คน รวมเป็น 635 คน

ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 125 หลัง ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: แยกทางเข้าที่จัดสรรการเคหะแห่งชาติ

ถนน: สุขาภิบาล 2

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 311 คน

ประชากรหญิง: 324 คน

ประชากรรวม: 635 คน

จำนวนครัวเรือน: 132 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 125 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button