ชุมชนอุมาร์ 2

Share Button

ชุมชนอุมาร์ 2 ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน คู้คลองสิบ แขวง คลองสิบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอุมาร์ 2 มีประชากรชายจำนวน 109 คน และประชากรหญิงจำนวน 114 คน รวมเป็น 223 คน

ชุมชนอุมาร์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 53 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนอุมาร์ 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอุมาร์ 2

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: คู้คลองสิบ

แขวง: คลองสิบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 109 คน

ประชากรหญิง: 114 คน

ประชากรรวม: 223 คน

จำนวนครัวเรือน: 53 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button