ชุมชนอุทิศอนุสรณ์

Share

ชุมชนอุทิศอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 48 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอุทิศอนุสรณ์ มีประชากรชายจำนวน 122 คน และประชากรหญิงจำนวน 107 คน รวมเป็น 229 คน

ชุมชนอุทิศอนุสรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 69 หลัง ชุมชนอุทิศอนุสรณ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอุทิศอนุสรณ์

เขต: บางเขน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 48

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 122 คน

ประชากรหญิง: 107 คน

ประชากรรวม: 229 คน

จำนวนครัวเรือน: 81 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 69 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share